| | | | | |

|

Органът за контрол от вид С „АНСИСТ“ към АНСИСТ 98 ООД е с първоначална акредитиран съгласно БДС EN ISO/EIC 17020 от ИА БСА на 19.01.2011г. Съгласно Заповедта и Сертификата за акредитация, ОК-С „АНСИСТ“, извършва контрол на нови и в процес на експлоатация

• тръбопроводи - технологични и магистрални;
• котли, работещи с високо и ниско налягане;
• съоръжения и съдове под налягане;
• парни турбини и елементи от тях;
• цистерни и резервоари;
• газови съоръжения и инсталации;
• машини и конструкции.

основен метал, заварени съединения и образци от тях в следните области:

  1. Очакван експлоатационен ресурс на съоръжения работещи под налягане.
  2. Металографски контрол.
  3. Контрол на твърдост.
  4. Контрол на ударно огъване по Шарпи.
  5. Контрол на опън.
  6. Контрол на огъване.
  7. Контрол на сплескване на метални тръби.