| | | | | |

|
 
  1. Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане (ДВ бр.64/2008г.).

  2. Инструкция за контрол на метала и оценка на техническото състояние на елементи и системи от котли, турбини и тръбопроводи в ТЕЦ (НЕК, 1996г.).