| | | | | |

|
1. Сертификат за акредитация БДС EN ISO 17020.
2. Сертификати:
- EN ISO 9001;
- EN ISO 14001;
- EN ISO 45001.
3. Списък на акредитираните процедури за контрол
4. Молба - Заявка за контрол.
5. Финансови условия.
6. Харта на клиента.
7. Декларация от Ръководител ОК за безпристрастност и независимост.
8. Декларация от Управителите за безпристрастност и независимост.
9. Декларация за конфиденциалност - служители.
10. Лист за обратна връзка.
11. Правила за ползване на логото на ИА БСА.
12. Етични правила за поведение на служителите в ОК-С "АНСИСТ".
13. Процедура. Жалби и възражения.
14. Застраховка професионална отговорност.
15. Правила за обработване на лични данни.
16. ПРОЦЕДУРА 7.3 Гъвкав обхват на акредитация
17. Списък нормативни документи