| | | | | |

|
  << назад

Oценка на остатъчния ресурс  

Действителният експлоатационен живот (ресурс) на едно топло-механично съоръжение рядко съвпада с проектния. Основните причини за това разминаване са естествената разлика между реалните и проектните условия на експлоатация, разликата между реалните свойства на материала и тези по стандартите и заложените в стандартите за проектиране коефициенти на сигурност. Поради високата цена на самите съоръжения и големите разходи за техния демонтаж и замяна, последната е икономически целесъобразна само при доказано изчерпване на ресурса им.

АНСИСТ 98 има разработена методика за пресмятане на действителния експлоатационен ресурс на базата на реалните режими на експлоатация.

Методиката третира два механизма на повреждане на елемента, които водят до изчерпване на ресурса – пълзене на метала при високи температури и малоциклова умора (БДС EN 12952-4). В случаите, когато и двата механизма имат съществено влияние, се използва правилото на Минер-Робинзон за линейно сумиране на поврежданията.