| | | | | |

|
  << назадНЕРАЗРУШАВАЩ КОНТРОЛ

  • Неразрушаващ контрол на металната структура
  • Изпитване на твърдост
  • Ултразвуково измерване на дебелина

АНСИСТ-98 извършва безразрушителен контрол на металната структура, наричан още металография на място или металография по метода на репликите. Този метод спестява пари и време и може да помогне за предотвратяване на повреди и аварии, чрез анализ на микроструктурата на метала на почти всички съоръжения под налягане.

Методът на репликите може да се прилага за изследване на структурата на метала на повърхнини с различна форма – плоски или криволинейни. Той е изключително подходящ за проследяване на микроструктурните промени на метала на енергийни съоръжения, работещи при високи температури по време на тяхната експлоатация, и особено за тези, при които е невъзможно вземането на пробни тела.

Методът се основава на изследването на микроструктурата чрез снемане на отпечатък с помощта на полимерно фолио (реплика). Изследваната повърхнина предварително се подготвя като металографски шлиф посредством шлифоване, полиране и разяждане с реактив. Възпроизвеждането на подготвената повърхнина върху фолиото се постига чрез разтварянето му с разтворител и последващо втвърдяване в резултат на изпаряване на разтворителя.

Репликата може да се наблюдава като се използва оптичен микроскоп при увеличения до 1000, а ако е подготвена по подходящ начин чрез напрашаване със злато във вакуум - и със сканиращ електронен микроскоп при по-големи увеличения .

При изследването на микроструктурата с реплика могат да бъдат определени множество показатели: неметални включвания, големина на зърната, ивичност и видманщетенова ориентация в структурата, степен на увреждане от пълзене, структурни съставляващи (ферит, перлит, мартензит, бейнит и процентното им участие в структурата, различни евтектики, фази, двойници и др.).

За да видите примерен протокол от изследването на тръбно коляно и заварени съединения кликнете тук.

АНСИСТ-98 извършва металографията на място обикновено заедно с измерване на твърдостта на метала и дебелината на стената на изследвания елемент.

АНСИСТ-98 притежава значителен опит от изследването на над 8000 реплики от различни материали и съоръжения.