| | | | | |

|
  << назад

Якостен крайно-елементен анализ

- статичен и динамичен
- модален, спектрален, хармоничен, сеизмичен, загуба на устойчивост
- материална нелинейност : пластичност, пълзене, хипереластичност, композити

Пресмятане на напреженията и деформациите на базата на дву- и триизмерни крайно-елементни модели за якостно оразмеряване при проектиране, якостна проверка на съществуващи конструкции и оценка на остатъчния ресурс.