| | | | | |

|
  << назад

Якостен анализ при наличие на пукнатини

Пресмятане на коефициента на интензивност на напреженията и J-интеграла в детайли при наличието на пукнатини с оглед оценка на тяхната работоспособност и остатъчен ресурс съгласно оценъчните процедури R5 TDFAD, R5 creep-fatigue crack initiation and Two criteria diagram .