| | | | | |

|
1. Сертификат за акредитация БДС EN ISO 17020:2012.
2. Сертификати:
- EN ISO 9001:2015;
- EN ISO 14001:2015;
- EN ISO 18001:2007.
3. Харта на клиента.
4. Декларация от Ръководител ОК за безпристрастност и независимост.
5. Декларация от Управителите за безпристрастност и независимост.
6. Декларация за конфиденциалност - служители.
7. Молба - Заявка за контрол.
8. Лист за обратна връзка.
9. Правила за ползване на логото на АНСИСТ 98 ООД и ИА БСА.
10. Етични правила за поведение на служителите в ОК-С "АНСИСТ".
11. Процедура. Жалби и възражения.
12. Финансови условия.
13. Застраховка професионална отговорност.
14. Инструкция относно механизма на обработване на лични данни и защитата им от незаконни форми на обработване.